Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Unisto GmbH

Data: 13.03.2015 

 1. Mają zastosowanie do obecnych i przyszłych kontaktów handlowych, dostaw i usług przeprowadzonych i wykonanych przez Unisto GmbH.
 2. Klientami, o których mowa w ogólnych warunkach handlowych, są wyłącznie klienci biznesowi, tzn. osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana spółka, która uczestniczy w obrocie lub działająca na własny rachunek. Umowa jest zawarta poprzez wprowadzenie zamówienia bez okresu odstąpienia.
 3. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT), loco magazyn dostawcy, z opakowaniem standardowym. Podatek VAT jest dodany do wartości rachunku.
 4. Wysyłka realizowana jest na koszt i ryzyko zamawiającego – dotyczy również wysyłek franko. Wysyłki realizowane są, jeżeli nie poczyniono innych ustaleń, najtańszym środkiem transportu.
 5. Faktura płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia. Przy płatnościach kartą kredytową lub za pomocą innych systemów, rachunek klienta jest obciążany po złożeniu zamówienia. Realizacja płatności następuje, gdy towar opuszcza nasz magazyn. Inne uzgodnienia są ważne jedynie w formie pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Po przekroczeniu terminu płatności zastrzegamy sobie prawo egzekwowania opłat monitowych oraz odsetek w wysokości 9% ponad obowiązujące stopy procentowe (§ 288 Abs. BGB).
 6. W przypadku negatywnego wyniku kontroli wypłacalności klienta lub powtarzającej się zaległości płatniczej, zastrzegamy sobie prawo zmiany poprzednio ustalonych terminów płatności. Kolejne dostawy mogą zostać uzależnione od uiszczenia przedpłaty lub przedstawienia zabezpieczenia bankowego. Możemy również odstąpić od umowy. Roszczenia z naszej strony dotyczące wynagrodzenia za poniesione straty pozostają w mocy.
 7. Wykonane przez nas lub na nasze zlecenie przez osoby trzecie projekty, grafiki, filmy, klisze, sztance, narzędzia lub inne materiały konieczne w procesie produkcyjnym pozostają w każdym przypadku naszą własnością, również gdy klientowi zostały naliczone koszty ich wykonania, które zostały przez niego uiszczone.
 8. Staramy się dotrzymywać podanych terminów dostaw, pod warunkiem terminowych dostaw koniecznych do produkcji surowców. Przekroczenie podanych terminów dostaw nie upoważnia klienta do odstąpienia od umowy, dokonania zakupów interwencyjnych, roszczeń odszkodowawczych lub stosowania kar umownych. W przypadkach naszej zgody dotyczącej odstąpienia klienta od umowy, wszystkie koszty dotyczące tej umowy do momentu jej rozwiązania ponosi kupujący.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, uniemożliwiających terminową dostawę, takich jak siła wyższa, strajk, embargo, zakłócenia procesu produkcyjnego, ingerencje aparatu państwowego lub inne niezależne od nas okoliczności, obowiązek dostawy zostaje zawieszony do momentu ustąpienia okoliczności nieprzewidzianych.
 10. Dopuszczalne są dostawy w granicach ±10% zamówionej ilości towaru.
 11. Zobowiązujemy się, wykonać zamówiony towar w najlepszej woli, zgodnie ze wspólnie opracowaną specyfikacją. Klient nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia oferowanego artykułu pod kątem przydatności materiałowo- technicznej dotyczącej zastosowania do jego indywidualnych celów. Modyfikacja techniczna i zmiany kształtu, koloru czy/ lub wagi powinny pozostawać w granicach uwzględniających założenia oferty, wizualizacji i rysunków.
 12. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz cenowe będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. Towar wadliwy oraz dostarczony niezgodnie ze specyfikacją zostanie bezpłatnie wymieniony lub wystawimy notę uznaniową. Inne żądania nie będą uznane.
 13. Prawo własności: dostarczony towar pozostaje do momentu pełnego uiszczenia wszelkich roszczeń (przy wekslach i czekach do momentu ich realizacji) naszą własnością. Kupujący nie może dostarczonego towaru z zastrzeżeniem naszego prawa własności do momentu pełnej jego zapłaty, zastawić lub przelać jego praw własności na osoby trzecie. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować nas o wystąpieniu osób trzecich. Jeśli produkty zostały sprzedane przed dokonaniem płatności, generowane przychody lub roszczenia powinny być nam przypisane.
 14. Dla projektów, grafik itd. stosuje się zasadę prawa autorskiego. Przekazywanie osobom trzecim jest niedozwolone.
 15. Jesteśmy zasadniczo uprawnieni do umieszczenia na dostarczanym towarze loga firmowego lub oznaczenia naszej marki w odpowiedniej formie, również bez zgody klienta.
 16. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji praw autorskich istniejących marek oraz znaków firmowych w przypadku otrzymania zlecenia umieszczenia ich na grafikach i projektach. Klient ręczy za posiadanie praw reprodukcyjnych motywów, które zlecił wraz ze złożonym zamówieniem.
 17. Klient wyraża zgodę, aby Unisto GmbH wykorzystywało zdjęcia jego identyfikatorów w broszurach, ulotkach, internecie lub innych mediach reklamowych jako przykłady produktów wykonanych przez Unisto GmbH. Jeśli klient nie zgadza się, powinien o tym poinformować. Obowiązują przepisy prawne Niemiec.
 18. Miejscem wykonania oraz sądem właściwym odnośnie dostawy i płatności jest miasto Konstanz (Niemcy).
 19. Inne warunki są w mocy tylko w przypadku naszej pisemnej zgody.
 20. Jesteśmy uprawnieni, a kupujący wyraża zgodę, do przetwarzania i archiwizowania jego danych dotyczących stosunków handlowych z nami przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych.
 21. Ewentualna nieskuteczność pojedynczych ustaleń nie powinna wpłynąć na ważność pozostałych warunków umowy.
 22. Ponadto zastosowanie mają aktualne przepisy prawne.